TIK TENNIS

VEDTÆGTER

 

 

§ 1
KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er TIK tennis med hjemsted i Høje Tåstrup kommune. 

 

§ 2
KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten for alle aldersgrupper og skabe de bedste muligheder for udøvelsen af tennisspillet, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. 

 

§ 3

Klubben er medlem ad Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennis Forbund og undergivet disse love og bestemmelser.
Klubben er en afdeling af Taastrup Idræts Klub (TIK) og derfor også underlagt TIK’s vedtægter. 

 

§ 4

Klubben optager enhver der søger optagelse, under forudsætning af, at klubbens maksimum grænser for medlemstal (80 medlemmer pr. bane) ikke overskrides. Indmeldelsen skal ske til klubbens kasserer. Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.

 

§ 5

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert år. Indmeldelsen i løbet af et regnskabsår giver ikke ret til reduceret kontingent. 

 

§ 6

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og forudsætter, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Såfremt et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med mindst 8 dage skriftlig varsel.
Ingen som er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, får vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Såfremt der er andre forhold som giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for.
Et medlem, der ekskluderes, kan indanke eksklusionen til Taastrup Idrætsklubs forretningsudvalg. Eksklusionen kan, på begæring af medlemmet eller den pågældende afdeling, blive forelagt førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse jfr. Lov for TIK af 14. maj 1985 pkt. 3.0 og 3.1. 


 

§ 7
BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelsen er klubbens daglig ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Dens medlemmer vælges for 2 år. Medlemmerne kan genvælges. De lige år afgår formand, sekretær og seniorudvalgsformand. De ulige år afgår næstformand, kasserer, ungdomsudvalgsformand samt klubhusudvalgsformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Seniorudvalgsformand
Ungdomsudvalgsformand
Klubhusudvalgsformand 

Bestyrelsen holder møder en gang om måneden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af afstemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen nedsætter følgende udvalg:

Seniorudvalget består af seniorudvalgsformanden samt 3 - 6 som vælges af udvalgets formand. Udvalgsformanden meddeler på førstkommende bestyrelsesmøde navnet på sin stedfortræder.
Udvalget skal være nedsat senest tre uger efter generalforsamlingen. Udvalget planlægger og gennemfører alt vedrørende turneringer, som klubbens seniorer deltager i. Udvalget fastlægger selv sine møder. Udvalgsformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi.

Ungdomsudvalget består af udvalgsformanden samt 3 – 6 medlemmer, som vælges af ungdomsudvalgsformanden. Udvalgsformanden meddeler på førstkommende bestyrelsesmøde navnet på sin stedfortræder.
Udvalget skal være nedsat senest tre uger efter generalforsamlingen.
Udvalget planlægger og gennemfører alt vedrørende trænings- og turneringsvirksomhed, som klubbens ungdomsspillere indgår i. Udvalget fastlægger selv sine møder. Udvalgsformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi. 

Klubhusudvalget består af udvalgsformanden samt 2 – 4 medlemmer, som vælges af klubhusudvalgsformanden. Udvalgsformanden meddeler på førstkommende bestyrelsesmøde navnet på sin stedfortræder.
Udvalget skal være nedsat senest tre uger efter generalforsamlingen.
Udvalget har opsyn med banerne og klubhuset med hensyn til vedligeholdelse og pasning og drager omsorg for, at ordens- og banereglementet overholdes. Udvalgsformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi. 


 

§ 8

REGNSKAB OG REVISION

Klubbens regnskab er fra d. 1. januar til 31. december. Regnskabsåret skal forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse og være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende. 

 

§ 9
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgang af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalavisen, med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:   

1. Valg af dirigent samt mindst to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsen.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt.


§ 10
GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig fremmøde. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret, dog kan medlemmer mellem 14 og 18 år afgive stemme, når afstemningen ikke vedrører økonomiske forhold. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning skriftligt, hvis tre tilstedeværende medlemmer ønsker det. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater ender der vælges. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen som underskrives af dirigenten. 

 

§ 11
EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/10 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom, med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse om indkaldelsesmåden gælder bestemmelsen i § 9. 

 

§ 12
TEGNINGSRET

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner der ligger udover den daglige administration kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse.Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler. 


 

§ 13
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen med sædvanlig varsel (14 dage) indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

 

§ 14
KLUBBENS OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på særskilt indkaldt generalforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede. For forslagets vedtagelse kræver tillige, at 5/6 af de afgivet stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.Klubbens aktiver tilfalder TIK, jfr. Love for TIK af 14. maj 1985, pkt. 9.7. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. november 1995 og revideret 19. marts 1998.